Karta zgłoszenia  (do pobrania)

 

  „Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas.”

W. S. Reymont

 

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Władysława Stanisława Reymonta,
patrona LII Liceum Ogólnokształcącego
 przy Zespole Szkół nr 18 pod patronatem Dyrektora Szkoły

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I i II naszej szkoły, uczestnicy powinni wykazać się znajomością biografii i twórczości Władysława Stanisława Reymonta.

Konkurs odbędzie się 24 września 2010 roku.

 

Celem konkursu jest:

·       podkreślenie znaczenia patrona w życiu szkoły i pamięć o polskim laureacie Nagrody Nobla;

·       popularyzacja twórczości pisarza;

·       kształtowanie szacunku dla rodzimej kultury.

 

Zgłoszenia do 10 września 2010 r. do nauczycieli języka polskiego.

 

Nagrody:

·       Przewidywane nagrody i wyróżnienia;

·       Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podziale nagród;

·       Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas XIV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich. Laureaci mają miły obowiązek uczestniczenia
w imprezie finałowej.

 

 

Literatura:

1.      Koc Barbara, „Kronika życia i twórczości Władysława St. Reymonta”, Legnica 2007;

2.      Koc Barbara, „Reymont”, Warszawa 2000;

3.      Reymont W. S., „Chłopi, Warszawa 2000;

4.      Reymont W. S., „Ziemia obiecana, Warszawa 2000 ;

5.      Reymont W. S., „Pielgrzymka do Jasnej Góry, Warszawa 2000.

 

 

 

 

Regulamin  VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Mówimy Reymontem"

 

 

I. Organizatorami konkursu są:

1.      LII Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Warszawie,

2.      Fundacja im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich,

3.      Urząd Dzielnicy Bielany.

 

II. Tematyka i cele konkursu:

1.   Konkurs ma za zadanie promować piękno literatury polskiej, a w szczególności twórczość laureata literackiej Nagrody Nobla i jednocześnie patrona naszej szkoły - Władysława Stanisława Reymonta.

2.    Inne cele konkursu to:

    

      III. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych noszących imię Wł. St. Reymonta z całej Polski. Każda szkoła może zgłosić jednego recytatora z każdej kategorii wiekowej. Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

·         szkoły podstawowe (uczniowie klas V-VI);

Koniecznym warunkiem uczestnictwa jest podpisanie zobowiązania do ewentualnej organizacji kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku bądź podjęcia tygodniowej opieki nad czteroosobową delegacją z Kanady w razie wygranej ucznia danej szkoły (formularz zobowiązania w załączeniu). Nadzór i opiekę nad realizacją zobowiązań i kolejnymi edycjami konkursu sprawować będzie Fundacja im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich.

 

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Nr 18 w Warszawie, ul. Żeromskiego 81.

 

Karty zgłoszeniowe uczestników należy nadsyłać pod adresem szkoły.

 

 

 

Do karty zgłoszeniowej uczestnika konkursu prosimy dołączyć imienny wykaz uczestników Zlotu.

 

IV. Repertuar:

Konkurs obejmuje twórczość Wł. St. Reymonta. Każdy uczestnik prezentuje fragment dowolnego utworu w czasie nie krótszym niż 3 minuty i nie dłuższym niż 5 minut (dłuższe recytacje będą skracane przez prowadzącego).

 

V. Jury:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceniać będzie:

 

VI. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody książkowe.

Nagrodą główną dla trojga zdobywców pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej oraz dla jednego opiekuna wylosowanego spośród opiekunów tych uczniów,  którzy zajęli pierwsze miejsca, jest tygodniowy pobyt w Kanadzie.

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie LII Liceum Ogólnokształcącego Im. Wł. St. Reymonta tel. 22 834 72 01.